Algemene Voorwaarden Makelaardij Vergelijken

Makelaardij Vergelijken biedt een dienst waarbij bedrijven (hierna genoemd Deelnemers) contactgegevens ontvangen van consumenten en bedrijven (hierna genoemd Aanvragers) die een offerte hebben aangevraagd via één of meerdere aan Makelaardij Vergelijken gelieerde websites. Deze algemene voorwaarden zijn beschreven voor Deelnemers welke een contract zijn overeengekomen middels een opgenomen mondelinge overeenkomst (voicelog) of ondertekening van een contract.

Makelaardij Vergelijken heeft als doel om Deelnemers en Aanvragers met elkaar in contact te brengen om een win-win-situatie te creëren. Deelnemers kunnen potentiële klanten vinden en Aanvragers ontvangen vrijblijvend één of meerdere offertes van Deelnemers tot een maximum van vier offertes. Deelnemers en Aanvragers die gebruik maken van de diensten van Makelaardij Vergelijken gaan akkoord met deze algemene voorwaarden en erkennen deze te hebben gelezen en geaccepteerd.

Offerte aanvragen

Deelnemers zijn verplicht een geldig en werkend e-mailadres aan Makelaardij Vergelijken te verstrekken. Offerteaanvragen worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle of verstuurde aanvragen die in de spamfilter terecht zijn gekomen. Dit kan geschieden wanneer Deelnemer zijn of haar veiligheidsinstellingen aanpast tijdens de samenwerking.

Makelaardij Vergelijken verstuurt Deelnemers enkel offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en sectoren.

Deelnemers kunnen bij Makelaardij Vergelijken een maximum instellen voor het ontvangen van offerteaanvragen. Het maximum aantal ingestelde offerteaanvragen zal nooit worden overschreden. Deelnemer accepteert dat het aantal offerteaanvragen kan variëren en dat het maximum aantal opgegeven offerteaanvragen niet altijd gehaald kan worden. Alleen door Makelaardij Vergelijken daadwerkelijk verzonden offerte aanvragen zullen in rekening worden gebracht.

Makelaardij Vergelijken verzendt haar offerteaanvragen naar maximaal 4 Deelnemers. Offerteaanvragen worden nooit naar meer Deelnemers verzonden.

Makelaardij Vergelijken zorgt ervoor dat Deelnemers voldoende informatie verkrijgen om met de Aanvrager in contact te treden.

Het kan voorkomen dat een door Deelnemer geselecteerde regio vol zit. In dit geval rouleren de Deelnemers binnen het afgesproken maximum. Makelaardij Vergelijken behoudt zich het recht voor te bepalen naar welke Deelnemers offertes te verzenden.

Onjuiste of onvolledige offerte aanvragen

Het is voor Deelnemers mogelijk om offerteaanvragen te reclameren. Hiervoor dient een geldige reden te zijn, namelijk:

Dubbele aanvraag: Er mag op dubbel gereclameerd worden indien de lead binnen 6 maanden dubbel is gestuurd.

Onjuiste contactgegevens: het opgegeven telefoonnummer en/of e-mailadres van de Aanvrager is onjuist waardoor de Deelnemer niet in contact kan treden met de Aanvrager;

Onjuiste sector: de beschrijving van de offerteaanvraag komt niet overeen met de sector waarin Aanvrager een aanvraag heeft gedaan.

Niet geselecteerde regio: de door Aanvrager opgegeven postcode of woonplaats komt niet overeen met de door Deelnemer geselecteerde regio.

Sollicitatie: de offerteaanvraag betreft een sollicitatie of studieproject.

Voor het reclameren van leads geldt een maximum percentage van 20%.

Er zijn echter 2 uitzonderingen die niet gelden voor dit maximumpercentage:

  1. Onjuist telefoonnummer Aanvrager
  2. False request; Aanvrager geeft aan de aanvraag niet te hebben gedaan

Voor alle overige reclamatie redenen geldt het maximum reclamatie percentage van 20%.

Om een offerteaanvraag te reclameren overeenkomstig met de in artikel 8 genoemde punten, dient de Deelnemer binnen tien dagen na ontvangst een verzoek tot reclamatie in te dienen bij Makelaardij Vergelijken. De reclamatie zal door Makelaardij Vergelijken in behandeling worden genomen en indien de reclamatie gerechtigd is, zal deze met de factuur van de lopende maand worden verrekend. Makelaardij Vergelijken behoudt zich het recht voor te bepalen of een verzoek tot reclamatie al dan niet gegrond is. Dit verzoek kunt u indienen bij via ons algemene e-mailadres: info@makelaardijvergelijken.nl.

Aanbrengen van wijzigingen door Deelnemer

Deelnemers kunnen op ieder moment zijn of haar gegevens aanpassen. Makelaardij Vergelijken zal de aanpassingen binnen maximaal 48 uur verwerken.

Het is voor Deelnemers toegestaan om op ieder moment het maximum aantal offerteaanvragen te verhogen of te verlagen. Hiervoor dient de Deelnemer een e-mail te sturen naar: info@makelaardijvergelijken.nl. Deelnemers bepalen zelf hoeveel aanvragen zij maximaal per maand toegestuurd zullen krijgen. Dit aantal kan op ieder moment worden aangepast naar wens (minimaal zes).

Tarieven

De Deelnemer gaat akkoord met betaling van het afgesproken tarief per lead.

De tarieven en Algemene Voorwaarden kunnen door Makelaardij Vergelijken op ieder moment worden aangepast. Makelaardij Vergelijken is verplicht de Deelnemer minimaal één maand van te voren in te lichten omtrent eventuele wijzigingen of aanpassingen. De Deelnemer heeft het recht om binnen één maand na zulk soort mededelingen per brief of e-mail aan te geven niet akkoord te gaan met de aanpassing of wijziging. In dit geval zal de samenwerking worden stopgezet en zal de Deelnemer geen offerteaanvragen meer ontvangen. Indien de Deelnemer niet reageert op de door Makelaardij Vergelijken aangekondigde aanpassing of wijziging zal deze stilzwijgend door de Deelnemer worden geaccepteerd.

Makelaardij Vergelijken ontvangt haar inkomsten slechts uit een vast overeengekomen bedrag per offerteaanvraag en heeft geen recht om commissie te ontvangen over bedragen die door Aanvragers aan Deelnemers zijn betaald voor diensten verricht door Deelnemers.

Makelaardij Vergelijken is gerechtigd om een administratieve boete op te leggen aan de Deelnemer indien de offerteaanvragen te laat worden betaald. Dit om gemaakte bankkosten te kunnen dekken. Verder is Makelaardij Vergelijken gerechtigd om 2% rente per maand in rekening te brengen over de achterstallige betaling, geteld vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van betaling door de Deelnemer.

Facturen

Makelaardij Vergelijken verstuurt maandelijks een factuur per e-mail aan Deelnemer voor de ontvangen offerteaanvragen uit de vorige maand. Ook ontvangt Deelnemer een bijlage bij de factuur met daarin een overzicht van de ontvangen en gereclameerde offerte aanvragen. De factuur wordt rond de eerste van de maand per e-mail aan de Deelnemer verzonden.

Indien Deelnemer bezwaren heeft tegen de factuur, dienen deze bezwaren uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan Makelaardij Vergelijken. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail. Eventuele correcties zullen worden verrekend met de factuur van de lopende maand.

Wanneer Deelnemer niet aan de afgesproken betalingstermijn kan voldoen zal Makelaardij Vergelijken tweemaal een aanmaning versturen aan de Deelnemer. De aanmaningen zullen los van elkaar worden verstuurd met een tussenliggende periode van veertien dagen. Indien de Deelnemer geen gehoor geeft aan de verstuurde aanmaningen, zal de zaak worden overgedragen aan ons incassobureau.

Duur van de overeenkomst en opzegging

Makelaardij Vergelijken werkt niet op contractbasis. De Deelnemer is gerechtigd te allen tijde de samenwerking per direct te beëindigen.

Indien Deelnemer de samenwerking wenst te beëindigen dient er een brief of e-mail verstuurd te worden. Deelnemer ontvangt dan binnen twee werkdagen een bevestiging van de beëindiging van de samenwerking met Makelaardij Vergelijken.

Deelnemer gaat akkoord dat na beëindiging van de samenwerking alle openstaande facturen dienen te worden voldaan.

Makelaardij Vergelijken is gerechtigd te allen tijde een aanmelding van een Deelnemer zonder opgaaf van reden te weigeren. Verder behoudt Makelaardij Vergelijken zich het recht voor om Deelnemers die zich niet houden aan onze Algemene Voorwaarden zonder bericht uit te sluiten van deelname. Makelaardij Vergelijken zal eerder betaalde bedragen niet terug betalen, tenzij het een dubbel betaalde factuur betreft.

Aansprakelijkheid

De door de Deelnemer ontvangen offerteaanvragen, mogen nooit worden doorgestuurd aan derden. Het is ten strengste verboden offerte aanvragen, hetzij gratis, hetzij tegen betaling over te dragen aan derden en tegen de strenge regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien Makelaardij Vergelijken dit opmerkt, zal de samenwerking per direct worden beëindigd en zal de Deelnemer een geldboete worden opgelegd van €750,- per doorgestuurde offerteaanvraag.

Makelaardij Vergelijken biedt geen garanties dat de Deelnemer opdrachten verkrijgt middels de aangeleverde offerte aanvragen. Wel kan de Deelnemer gebruik maken van de door Makelaardij Vergelijken aangeboden offerte hulp en verkooptips.

Makelaardij Vergelijken kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen tussen Deelnemers en Aanvragers. Makelaardij Vergelijken biedt nimmer garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, de kredietwaardigheid van Aanvragers, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren om de opdracht uit te voeren. Makelaardij Vergelijken kan nooit aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemer in verband met wat voor schade dan ook geleden.

Eigendomsrecht

De naam, handelsmerken, logo’s en inhoud van de websites van Makelaardij Vergelijken zijn eigendom van Makelaardij Vergelijken en mogen nimmer worden gebruikt op wat voor manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Makelaardij Vergelijken.

Deelnemer gaat akkoord met het feit dat de gegevens die door hem aan Makelaardij Vergelijken worden verstrekt gebruikt mogen worden ter publicatie op websites uitgegeven door Makelaardij Vergelijken of kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder enige vorm van vergoeding voor Deelnemer.

Het is Makelaardij Vergelijken toegestaan om Aanvragers een enquête te versturen ten behoeve van een marktonderzoek.

Deelnemer accepteert dat Makelaardij Vergelijken in contact mag treden met de klanten van de Deelnemers voor het verkrijgen van informatie, opmerkingen, tevredenheidsscores en/of beoordelingen omtrent de verrichte diensten van de Deelnemer. Aanvragers en Deelnemers gaan akkoord met gebruik en publicatie van de verkregen informatie door Makelaardij Vergelijken.

Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan laat dat voor het overige van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.